Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad juhtudel, mil Kolimisrõõm OÜ (edaspidi: Kolimisrõõm) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

Kolimisrõõmul on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse vajadusel Kliente.

Meie tegevus internetis on kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia pisut aega ja tutvu meie privaatsustingimustega.  

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk inimese kohta. Kui andmete põhjal on võimalik eristada ühte inimest teistest inimestest, siis on suure tõenäosusega tegemist isikuandmetega. Nii võivad isikuandmeteks olla lisaks inimese nimele, isikukoodile, meiliaadressile ja võrguidentifikaatorile ka kõik muud andmed, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Mis on isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete töötlemine on mistahes toiming, mis isikuandmetega tehakse. Selleks on näiteks nii andmete kogumine, säilitamine, edastamine, muutmine, kustutamine, korrastamine aga ka lihtsalt andmete lugemine.

Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR?

Alates 25. maist 2018 kohaldatakse isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse üldmäärust (inglise keelse lühendiga GDPR). Üldmäärus on otsekohalduv ning selle eesmärgiks on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle. Üldmäärus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016.

Vastutav töötleja 

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kolimsirõõm OÜ, registrikoodiga 12883393, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Punane 42 13619. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele vastuseid ja täiendavat teavet Kolimisrõõmu vastav kontakt. Privaatsustingimustega seotud vastuste saamiseks tuleb Kliendil saata paring e-kirja teel: info@kolimisroom.ee. 

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutuses olevasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad ka olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Meta, Google, Instagram.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivad küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis paiknevasse küpsiste kausta püsivalt. Püsivaid küpsiseid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui kodulehe korduvkülastaja äratundmiseks ja kodulehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada kodulehe teatud funktsioonide, näiteks teenuste või toodete taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Isikustamata andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid. andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid kodulehe külastajate tegevuste kohta meie kodulehel. Need andmed koondatakse ja neid võidakse kasutada selleks, et saaksime klientidele anda edasi kasulikumat teavet. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutame teenuse osutamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Kolimisrõõmule nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  e-kirja teel: info@kolimisroom.ee avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Andmeid, mida Kolimisrõõm on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Kolimisrõõm õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Isikuandmete kaitse

Kolimisrõõm rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Isikuandmete turvalisus

Kõik Kolimisrõõm kodulehe kaudu teenuse osutamiseks tellimuse esitamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes või püsikliendiks liitumisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Saada päring